Beschreibung

 1. Raks Beata 7:42min
 2. Badaweya (vocal) 3:31min
 3. Badaweya (instrumental) 3:31min
 4. Tanoura Dance 12:24min
 5. Techno Tabla 2:54min
 6. Accordeon Baladi 4:18min
 7. Walla Ya Walla 3:30min
 8. Solo Tabla “Negm” 3:47min
 9. Sheherazade and the Golden Slave 3:14min
 10. Takht El Shebak / Under the Window 3:08min
 11.  Ana Baashak / I adore you! 4:35min
 12. Pharaonic Nay 7:26min